SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Geweldige opkomst bij Blanksma.

Wat 'n mooie saal fol mînsen bij de lezing fan Alfred Blanksma en Jelke de Jager út naam fan 't Bildts Aigene, over 't leven en skilderen fan Alfred syn hait Johannes Blanksma organiseerd deur de SWO in Ons Huis te St.-Anne. En wat hewwe se genoaten fan de ferhalen en de plaatsys. At-y dut sels nag 's sien kon had-y fast said: "hewwe d'r nag soafeul mînsen belangstelling foor mij? Ik waar maar 'n doad gewoane skilder hoor." Dat waar-y niet, bleek wel út 'e reaksys út 'e saal weg.  Welke melkboer sonder skildersoplaiding sou him dut ooit nag 's nadoen kinne. Wat het die man wat ôfskilderd in syn leven. En hoe!!, prachtige stikken binne d'r bij. Je frage je ôf at-y 't bêd wel altyd beslapen het want mînsen nag an toe 't antal skilderijen is niet te tellen.

1,76

Op deuze overdâg fertelde Alfred dat-y in syn jeugd jaren dut ok niet soa besien het. 't Waar gewoan soa. Hait skilderde at-y de melkroete reden had en dat gebeurde feul in 'e húskamer. In opdracht maar ok wat-y teugen kwam en wat-y de moeite wirrig fon om te maken. Fan foto's, fan ansichtkaarten. Blanksma is ok  in Amsterdam weest om de Rembrandts goed te bekiken want die skilderde hij ok na. Naast Rembrandt stikken fan Vermeer, Rubens, Frans Halls en gaan soa maar deur. Maar ok het-y 't feld wel in weest om koalsaad te skilderen met op 'e foorgrônd de drekkige reed en in 'e feerte de Langeweg met 't Pothússy. Prachtig en histoarys, maar bij 'n opknapbeurd fan 't skilderij is dat d'r ok weer forthaald, want dat waar d'r niet meer, saai-y. De femily het 't altyd spitig fonnen.

Aklfred fertelde ok over hait syn jeugd, de skoaltiid en de streken die't úhaald binne. De kameraten meester Swerms, van Dijk, de Koe en nag meer. Soa binne Swerms en Blanksma op 'e fyts 't Wad overstoken doe't d'r iis laai, later met 't peerd en slee op 't iis doe't de wyn omgong en 't dooiweer insette, waar 't levensgefaarlik maar 't kwam goed. Utsonderlik is ok de selfys die't Swerm maakte soadat Swerms d'r sels altyd bij op 'e foto ston. Nou heel gewoan, doe niet. En wêr skilderde Blanksma niet op, soa komme bordsys, koalekitten, deksels, dienblâden, theeblâden, ondersetters, skilderstikky's ônder op segare doassys ferbij. Maar ok thús op 'e doesmuur en achterhuus op 'e muur fan 'n huus of skuur waren skilderingen te sien. En at d'r snee laai dan worden steefast  sneebeelden maakt, 'n peerd waar d'r ok fast bij want peerden had-y wat met. Syn Frida waar syn alles. Soa kinne wy nag wel even deurgaan, de mannen hewwe de anwezigen deuze overdâg weer even in 'e tiid werom brocht.

Se worre dan ok hartlik bedankt deur frou ............ en 'n klain kedootsy is dan ok meer as ferdiend.

'n besoeker